จรูญ เฉลิมทอง

จรูญ เฉลิมทอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2530

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความแตกต่างของคุณลักษณะของผู้ย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลักกรุงเทพฯ และเมืองอื่นๆ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :