จริยา ศรีกลัด

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


jariya.sri05@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อลดวิถีเนือยนิ่งของประชากรวัยทำงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst.Prof. Dr.Piyawat Katewongsa
ที่ปรึกษาร่วม :
External :