จริยา ฐิตะฐาน

จริยา ฐิตะฐาน

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปฎิสัมพันธ์และความต้องการของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ครอบครัวและชุมชน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :