จรรยา เจตนสมบูรณ์

จรรยา เจตนสมบูรณ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : วิถีชีวิตผู้สูงอายุหญิงที่อยู่คนเดียวภายใต้กระแสการพัฒนา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :