จงจิตต์ ฤทธิรงค์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


jongjit.rit@mahidol.edu
814204889
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : เครือข่ายญาติของผู้สูงอายุไทยในชนบท กรณีศึกษา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof. Emeritus Dr.Pramote Prasartkul
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Emeritus Dr. Aphichat Chamratrithirong, Assoc.Prof.Dr. Aree Jampaklay, Prof.Dr. Barbara Entwisle, Prof.Dr. Ron Rindfuss
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

Rittirong, J., Prasartkul, P., & Rindfuss, R. R. (2013). Availability of adult children with elderly parents and their spatial patterns: Evidence from a rural district, northeastern Thailand. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 21(2), 133-153.
 
Area of your interest:
Ageing population, Fertility trend, Child wellbeing