งามลมัย ผิวเหลือง

งามลมัย ผิวเหลือง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
476-6681
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การปรับตัวทางภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ย้ายถิ่นสตรีต่างชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : VARACHAI THONGTHAI
ที่ปรึกษาร่วม : KRITAYA ARCHAVANITKUL, PHILIP GUEST
External :