คุณัญญา สงบวาจา   (นิลเนตร์)

คุณัญญา สงบวาจา (นิลเนตร์)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการป่วยเป็นไข้หวัดของเด็กอายุ 1-13 ปีที่อยู่ในความดูแลของย่า-ยาย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :