คมกฤช ตะเพียนทอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


khomkrit333@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาความแตกต่างและทัศนคติของพ่อแม่และผู้ปกครอง ต่อเพศภาวะของบุตรหลาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst.Prof. Dr.Dusita Phuengsamran
ที่ปรึกษาร่วม :
External :