คนึงนิตย์ สินธุยะ

คนึงนิตย์ สินธุยะ

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเปลี่ยนแปลงสังคม-เศรษฐกิจ-ประชากร และอนาคตของครอบครัวไทยในชนบท: กรณีศึกษาหมู่บ้านชนบทในจังหวัดหนองคาย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :