ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


kwan7chit@yahoo.com
02 800 2308 ext 3300, 09-724-1248
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การตายของเด็กที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย:การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Prof. Dr. Chanya Sethaput
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Patama Vapattanawong, Assoc. Prof. Dr. Kathleen Ford
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Stange, G. & Sasiwongsaroj, K. (2020). Transcultural Lives of Myanmar Migrant Youths in Thailand: Language Acquisition, Self-perceived Integration, and Sense of Belonging. IQAS, 51 (3-4), 137–152.

2. Sasiwognsaroj K, Husa K, Wohlschläg W. “Fertility Decline and the Role of Culture –Thailand’s Demographic Challenges for the 21st Century” In Kurfürst, S and Wehner, S (eds), Southeast Asian Transformations. Urban and Rural Developments in the 21st century (pp. 125-152). Germany, Bielefeld: transcript Verlag, 2020.

3. Kimura, Y., Iwasaki, M., Ishimoto, Y., Sasiwongsaroj, K.  et al. (2019). Association between anorexia and poorchewing ability among community-dwelling older adults inJapan. Geriatr. Gerontol. Int. 19, 1290–1292. https://doi.org/10.1111/ggi.1379

4.Stange, G., Sakdapolrak, P., Sasiwongsaroj, K., & Kourek, M. (2019). Forced migration in Southeast Asia – A brief overview of current research. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 12(2), 249-265.

5.Sasiwongsaroj, k. & Burasith, Y. (2019). “Features and Challenges of an Ageing Population” In M.J. Montesano, T. Chong, T, & M. Heng (eds.), After the Coup: The National Council for Peace and Order Era and the Future of Thailand (pp. 357-380). Singapore: ISEAS Publishing.

6. Kimura Y, Iwasaki M, Ishimoto Y, et al. (2019). Association between anorexia and poor chewing ability among community-dwelling older adults in Japan. Geriatr. Gerontol. Int. 19, 1290–1292. https://doi.org/10.1111/ggi.13792

7. Sasiwongsaroj, k. & Burasith, Y. (2019). Managing Thailand’s Ageing Population. Perspective, 32, 1-15.

8. Iwasaki, M., Kimura, Y., Sasiwongsaroj, K.,  Kettratad-Pruksapong, M., Suksudaj, S., Ishimoto, Y., …Miyazaki, H. (2018). Association between objectively measured chewing ability and frailty: A cross-sectional study in central Thailand. Geriatric and Gerontology International, doi: 10.1111/ggi.13264

9. Burasith, Y. & Sasiwongsaroj, K. (2018). Promotion of Thai “value and dignity” of the elderly in the unban society. (การส่งเสริมค่านิยมไทย “คุณค่าและศักดิ์ศรี” ของผู้สูงอายุในสังคมเมือง). Journal of Language and Culture, 37 (2), 129-150.

10.Sasiwongsaroj, K. (2016). “Living together” in the era of migration (“การอยู่ร่วมกัน” ในยุคไร้พรมแดนจากการย้ายถิ่น). In K. Sasiwongsaroj, N. Doungphummes, & M. Meyer A (eds.), Living together in multicultural societies (การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม) (pp. 3-33). Bangkok, Charansanitwong Press.

11.Sakamoto, R., Okumiya, K., Ishine, M., Sasiwongsaroj, K. et al (2016). Predictors of difficulty in carrying out basic activities of daily living among the old-old: A 2-year community-based cohort study. Geriatric and Gerontology International, 16(2), 214-222.

12. Sasiwongsaroj, K ., Wada, T., Okumiya, K. et al. (2015). Buddhist social networks and health in old age: A study in central Thailand. Geriatric and Gerontology International, 15 (11), 1210-1218.  

13. Kiyohito, O., Sakamoto,  R., Fujisawa, M., Sasiwongsaroj, K. et al. (2015). Effect of Early Diagnosis and Lifestyle Modification on Depressive Symptoms in Community-Dwelling Elderly Adults with Glucose Intolerance: 5-Year Longitudinal Study Journal of the American Geriatrics Society, 63(2), 393-395. 

14. Kiyohito, O., Sakamoto, R., Fujisawa, M., Sasiwongsaroj, K. et al. (2015). Effect of early diagnosis and lifestyle modification on functional activities in community-dwelling elderly adults with glucose intolerance: 5-year longitudinal study. the American Geriatrics Society, 63 (1), 190-192.

15. Sakamoto, R., Okumiya, K., Wang,  H., Sasiwongsaroj, K. et al. (2015). Oxidized Low Density Lipoprotein Among the Elderly in Qinghai-Tibet Plateau. Wilderness Environ Med, 26 (3), 343-349.

16. Sasiwongsaroj, K. (2014). Irregular immigrants from Myanmar, Cambodia and Lao PDR in Thailand: Trends and the difficulties they face. In K. Husa, A. Trupp & H. Wohlschlägl (eds.), Southeast Asian Mobility Transitions: Recent Trends in Tourism and Migration. University of Vienna.

17.Pornsiripongse, S. Sasiwongsaroj, K., & Ketjamnong, P. (2014). “Thai Buddhist temples: A religious capital approach for preparing Thailand towards the aging society” In P. Liamputtong (ed.), Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand. Dordrecht, The Netherland: Springer.

Area of your interest:
Global ageing, cultural diversity and well-being