ขวัญกมล เคี่ยมทองคำ (ตั้งศิลปชัย)

ขวัญกมล เคี่ยมทองคำ (ตั้งศิลปชัย)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2531

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการคุมกำเนิด ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาคที่มีอัตราคุมกำเนิดสูงและภาคที่มีอัตราการคุมกำเนิดต่ำ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :