กุลลักษณ์ เลิศภัทธพงศ์

กุลลักษณ์ เลิศภัทธพงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2536

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : สถานภาพการย้ายถิ่นที่มีผลต่อลักษณะการทำงานของผู้ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :