กีรติ จงแจ่มฟ้า

กีรติ จงแจ่มฟ้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


kong_lp@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
External : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์