กิรดา รัตนบุญกร (อัคราพร)

กิรดา รัตนบุญกร (อัคราพร)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2532

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาลักษณะของคนงานที่ประสบอันตรายในสถานประกอบการขนาดเล็ก และสภาพการทำงานที่ทำให้เกิดการประสบอันตราย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :