กิตติ สุนทรรัตน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


art.sunthornrat@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : คุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติดวิธีการฉีดที่รับบริการการลด อันตรายจากสารเสพติดในกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assistant Professor Dusita Phuengsamran
ที่ปรึกษาร่วม :
External :