กาศพล แก้วประพาฬ

กาศพล แก้วประพาฬ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2530

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากโครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชนเพื่อการวิเคราะห์ทางประชากร ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพระนคร กรุงเทพฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :