กาญจนา เทียนลาย

กาญจนา เทียนลาย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : โครงสร้างและอิทธิพลของข่ายสังคมการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอกหมู่บ้านต่อการย้ายถิ่นออกนอกหมู่บ้าน : การวิเคราะห์จากข้อมูลในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากร กาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :