กาญจนา ตั้งชลทิพย์

กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


-
01-3125859
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความแตกต่างทางเพศในกระแสการย้ายถิ่นเข้ากรุงทพฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : SUREEPORN PUNPUING
ที่ปรึกษาร่วม : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG, PHILIP GUEST, SARA CURRAN
External :