กัตติกา ธนะขว้าง

กัตติกา ธนะขว้าง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


kattika99@yahoo.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กลไกของเครือข่ายทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการ สูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยใน จังหวัดน่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : KUSOL SOONTHORNDHADA
ที่ปรึกษาร่วม : BERIT INGERSOLL-DAYTON, VICTOR W. MARSHALL, JIRAPORN KETPICHAYAWATTANA
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Kattika Thanakwang, Kusol Soonthorndhada.
Prevalence and Risk Factors for Hypertension: Evidence from Non-communicable Disease Sereening Project in Nan Province, Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Volume 14,Number 2,January 2006,pp.111-131. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 14(2)
ฐานข้อมูล : SCOPUS
 
2. Kattika Thanakwang, Kusol Soonthorndhada.
Attributes of Active Ageing among Older Persons in Thailand: Evidence from the 2002 Survey.. Asia-Pacific Population Journal . December 2006,Vol.21,No.3,pp.113-135. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 21(3)
ฐานข้อมูล : POPLINE