กัญญา อภิพรชัยสกุล

กัญญา อภิพรชัยสกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


a_kanya@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : หลักประกันด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยสูงอายุศึกษากลุ่มประชากร อายุ 40-59 ปี จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :