กัญจนา ติษยาคม

กัญจนา ติษยาคม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : THE IMPACT OF ILL – HEALTH OF ELDERLY PERSONS ON ECONOMIC STATUS OF HOUSEHOLD: EVIDENCE FROM THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Kusol Soonthorndhada
ที่ปรึกษาร่วม : Asst.Prof.Dr. Chalermpol Chamchan, Assoc.Prof.Dr. Supon Limwattananon
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์
 
Tisayaticom, K., Soonthorndhada, K., Chamchan, C., Limwattannanon, S., & Tangcharoensathien, V. (2015). The Impact of Chronically Ill Elderly on Household Economic Status: Evidence from Thailand. Journal of Health Research, 29(6), 433-440.