กษมา ยาโกะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


gomphrenalinn@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเผชิญปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Aree Jampaklay
ที่ปรึกษาร่วม :
External :