กวีวัฒน์  (เข้มขาบ) สินเจริญ

กวีวัฒน์ (เข้มขาบ) สินเจริญ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเตรียมตัวทางเศรษฐกิจของคนวัยก่อนเกษียณในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :