กวิสรา พชรเบญจกุล

กวิสรา พชรเบญจกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


talltan@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :