กฤติยาภรณ์ สุทธิบุตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


kukoy_kmitl@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุชายขอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์
ที่ปรึกษาร่วม :
External :