กมลภัค(เสาวภา) สำราญจิตร์

กมลภัค(เสาวภา) สำราญจิตร์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :