กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล

กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


kamonthipph@gmail.com
09-8140509 (มือถือ),028172098, มือถือ083-189 1950
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเปลี่ยนแปลงสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2540 และพ.ศ.2549
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
ที่ปรึกษาร่วม :
External :