Smoking Cessation Contracts with Social and Monetary Incentives(SMILE)

Smoking Cessation Contracts with Social and Monetary Incentives(SMILE)

ระยะเวลาดำเนินงาน: September 2016 – August 2017
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อารี จำปากลาย


วัตถุประสงค์:

 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการนำเทคนิคทางสังคมและเศรษฐศาสตร์มาใช้สนับสนุนการเลิกบุหรี่ให้กับผู้สูบบุหรี่ในสถานประกอบการต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพในระยะยาวในการนำเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวมาใช้


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้


ผลผลิตของโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ "Smoking Cessation Contracts with Social and Monetary Incentives (SMILE)" จำนวน 1 ชุด