Promoting Safe Migration for Temporary Migrants to Thailand

Promoting Safe Migration for Temporary Migrants to Thailand

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีรนงค์ สกุลศรี


วัตถุประสงค์: