โลการภิวัตน์เพื่อความยุติธรรม: นโยบายแรงงานเพื่อความก้าวหน้าในประเทศไทย

โลการภิวัตน์เพื่อความยุติธรรม: นโยบายแรงงานเพื่อความก้าวหน้าในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Nimfa B. Ogena


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร , จิรกิต  บุญชัยวัฒนา

วัตถุประสงค์: