โครงการ แผนปฎิบัติการสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) ประจำปี 2556

โครงการ แผนปฎิบัติการสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) ประจำปี 2556

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: Kanyapat Suttikasem, Nucharapon Liangruenrom

วัตถุประสงค์:

มหิดลเป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพโลก และเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลกของภูมิภาคอาเซียน ภายใน ค.ศ. 2015

 เชิงคุณภาพ

  1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานด้านสุขภาพโลก
  2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพมากขึ้นในเรื่องวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลก
  3. บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการผลักดันโยบายรวมทั้งมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในเวทีนโยบายระดับชาติ และสากล
  4. เกิดความร่วมมือแบบข้ามศาสตร์และสาขาในการทำงานด้านสุขภาพโลกมากขึ้น

ผลผลิตเชิงปริมาณ

  1. มีการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพโลกอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
  2. มีเวทีระดมสมอง Think-thank ปีละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง
  3. มีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลกของบุลคากรภายในมหาวิทยาลัย
  4. มีสื่อเผยแพร่ประเภท Brochure e-newsletter เผยแพรี่การดำเนินงาน
  5. มีการอบรม Global Health Diplomacy Network (GHD) ปีละ 3 ครั้ง
  6. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม รวมถึงเข้าร่วมในเวทีนโยบายระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี

http://www.mugh.mahidol.ac.th