โครงการ “อสมท. องค์กรแห่งความสุข Happy MCOT” (การสำรวจหาปัจจัยความผูกพัน ความพึงพอใจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

โครงการ “อสมท. องค์กรแห่งความสุข Happy MCOT” (การสำรวจหาปัจจัยความผูกพัน ความพึงพอใจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: ภูเบศร์  สมุทรจักร, บุรเทพ โชคธนานุกูล, ปรียา พลอยระย้า, ศศิกร เจริญศักดิ์

วัตถุประสงค์:

1. สำรวจ คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข ของ "บุคลากร อสมท" ภานในปี พ.ศ.2557 
2. ค้นหาตัวชี้วัด ที่สะท้อนถึง "เอกลักษณ์" ความผูกพัน ความพึงพอใจต่อองค์กร ของ อสมท ภายในปี พ.ศ.2557
3. นำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมากำหนดเป็นแผนดำเนินการให้พนักงานมีความผูกพัน และพึงพอใจต่อองค์กร รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในปี พ.ศ.2558

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารและบุคลากร อสมท เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิติ การทำงาน ความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และวัฒนธรรมองค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากร อสมท มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจให้ความร่วมมือกับโครงการฯ
3. ผู้รับผิดชอบส่วนการสำรวจ คุณภาพชีวิต การทำงาน สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากร อสมท เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจมากที่สุดกับโครงการด้วยความสมัครใจ

ผลผลิตของโครงการ

1. ส่งแบบสำรวจความสุข จำนวน 1,800 ชุด
2. ส่งผลสำรวจคุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข ระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร จำนวน 10 ชุด พร้อมข้อมูลดิบทั้งหมดในรูป ซีดี จำนวน 3 ชุด 
3. ส่งตัวชี้วัด และ "แบบประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจต่อองค์กร อสมท"  
4. ส่งผลสำรวจความผูกพัน และความพึงพอใจต่อองค์กร อสมท ระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร รวมทั้งแผนปฎิบัติงานในปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง "อสมท องค์กรแห่งความสุข : Happy MCOT"  จำนวน 10 ชุด พร้อมข้อมูลดิบทั้งหมดในรูป ซีดี จำนวน 
3 ชุด