โครงการ “ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์เยาวชนย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร”

โครงการ “ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์เยาวชนย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร , สาสินี เทพสุวรรณ์, รัตนาพร อินทร์เพ็ญ

วัตถุประสงค์:

เพื่อสนับสนุนความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ในกลุ่มเยาวชนย้ายถิ่น ในชุมชนและในสถานประกอบการ 
เพื่อดำเนินกิจกรรม รวมทั้ง ติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของกิจกรรม "Youth Happy Lifestyles"