โครงการ “ผลกระทบจากมหาอุทกภัย 2554 และความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”

โครงการ “ผลกระทบจากมหาอุทกภัย 2554 และความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: กมลชนก ขำสุวรรณ, ธีรนงค์ สกุลศรี

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนผู้สูงอายุต่อสถานการณ์อุทกภัย และการตัดสินใจ
อพยพของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อผู้สูงอายุในระหว่างเกิดอุทกภัยและหลังอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอ
พุทธมณฑล
3. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ การตอบสนองต่อความต้องการจากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา รวมทั้งความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนหลังน้ำท่วมและที่ควรจะมีในอนาคตถ้ามีเหตุการณ์อุทกภัยอีก เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
4. เพื่อป็นเวทีให้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรที่ศึกษาวิชา Social Science Research on th Eldrly ได้ฝึกปฎิบัติในทุกขั้นตอนของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ.

ผลการศึกษาที่ได้รับ จะไปนำเสนอให้แก่กลุ่มวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุในอนาคต  รวมทั้งนักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำวิจัยทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิชา Social Rsearch on the Elderly.