โครงการ นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย

โครงการ นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, คงฤทธิ์  หันจางสิทธิ์, เฉลิมพล  สายประเสริฐ, กิติพงศ์  หิริโอตัปปะ, บุรเทพ โชคธนานุกูล, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ศศิกร เจริญศักดิ์, ปรียา พลอยระย้า

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อพิ่มองค์กรสุขภาวะในประเภทมหาวิทยาลัยทุกภาคทั่งประเทศ ในปี พ.ศ. 2559
2. เพื่อจัดการ การถอดบทเรียน "ต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ" ใน 1 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557