โครงการ “ติดตามและประเมินผลภายนอกกลุ่มแผนงานการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ปีที่ 2” และ โครงการสร้างความรู้ด้านการประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน

โครงการ “ติดตามและประเมินผลภายนอกกลุ่มแผนงานการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ปีที่ 2” และ โครงการสร้างความรู้ด้านการประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


วัตถุประสงค์: