โครงการ การเรียนรู้นโยบายการสูงวัยในที่เดิมจากแนวปฏิบัติที่เหมาะสม: การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของ ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์สู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โครงการ การเรียนรู้นโยบายการสูงวัยในที่เดิมจากแนวปฏิบัติที่เหมาะสม: การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของ ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์สู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ณปภัช สัจนวกุล


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อรวบรวมและทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและนโยบายด้านการจัดการที่อยู่อา ศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ม่งเน้นแนวทางการสูงวัยในที่เดิม ที่มีการดำเนินการอยู่ของกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ รวมถึงในประเทศไทย
  2. เพื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบต่อนโยบายด้านการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูง อายุที่ม่งเน้นแนวทางการสูงวัยในที่เดิมมีการดำเนินการอยู่ของกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์รวมถึงในประเทศไทยเพื่อพิจารณาความเหมือนและความแตกต่างต่อเนื้อหาบริบทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักและกระบวนการนโยบายและเพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างและโอกาสทางนโยบายของประเทศไทย
  3. เพื่อสังเคราะห์ผลจากการเรียนรู้นโยบาย (Policy learning) ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นแนวทางการสูงวัยในที่เดิมของกรณีศึกษาโดยใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 1-2 ออกมาเป็นตัวแบบ/วิธีการพัฒนา(Model) การสูงวัยในที่เดิมอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายแระเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดตัวแบบและวิธีการพัฒนาแนวคิดการสูงวัยในที่เดิมที่เป็นรูปธรรมมีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นไปได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุรวมถึงเกิดชุดข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายผู้ที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการหรือผู้ที่สนใจในประเด็นการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางของการสูงวัยในที่เดิมมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหรือการต่อยอดที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพขีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย