โครงการ ”การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และการดูแลระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย”

โครงการ ”การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดูแลระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): สุรีย์พร พันพึ่ง
นักวิจัย: กาญจนา เทียนลาย, จีรวรรณ หงษ์ทอง, สวรัย บุณยมานนท์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมคุณค่าและการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางในการสร้างสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
2. เพื่อวิจัย และพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ แนวโน้มของปัญหาและผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของผู้สูงอายุในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาวะ
3. เพื่อวิจัย และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะในยาว.