โครงการ “การสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี”

โครงการ “การสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , กมลชนก ขำสุวรรณ

วัตถุประสงค์:

เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ การเคลื่อนไหวร่างกาย พฤติกรรมการบริโภค และระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี.