โครงการ “การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อศูนย์ กทม. 1555 และหน่วยงานผู้ให้บริการ”

โครงการ “การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อศูนย์ กทม. 1555 และหน่วยงานผู้ให้บริการ”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: พิมลพรรณ อิศรภักดี


นักวิจัย: พรพิมล  เรืองปราชญ์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของศูนย์ กทม.1555
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ให้บริการ ความพร้อมในการปฎิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
3. เพื่อนำแนวทาง ข้อเสนอแนะต่างๆ จากการสำรวจความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์ กทม. 1555 และหน่วยงานผู้ให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และขอบเขตการทำงานของศูนย์ กทม. 1555
5. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ กทม. 1555 และหน่วยงานผู้ให้บริการเป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    เพื่อให้ทราบความต้องการ ความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 ทราบความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ให้บริการว่ามีความพร้อมในการปฎิบัติงาน ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 และหน่วยงานผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสนองตอบความต้องการ สร้างความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีแก่ผู้ให้บริการ ประชาชนที่ได้รับรู้บทบาทหน้าที่ และขอบเขตการทำงานของศูนย์ กทม.1555 มากยิ่งขึ้น และทำให้การดำเนินงานของศูนย์ กทม.1555 เป็นที่ยอมรับของประชาชนต่อไป.