โครงการ “การสร้างระบบข้อมูลพื้นที่โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย”

โครงการ “การสร้างระบบข้อมูลพื้นที่โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: รศรินทร์ เกรย์ , สุรีย์พร พันพึ่ง, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์:

      เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองและเป็นมาตรฐาน ซึ่งหมายรวมถึง แบบสอบถาม คู่มือการเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนฝึกอบรมการใช้คู่มือการเก็บข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยเชิงพื้นที่.