โครงการ การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต

โครงการ การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: วีรญา เดชเฟื่อง, ศิริอาภา อร่ามเรือง

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ในการเผชิญภัยพิบัติของกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/พื้นที่/เครือ ข่ายทั้งในประเทศและนานาประเทศ
  ครอบคลุมประเด็น การป้องกัน การช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ การได้รับการสนับสนุน /ช่วยเหลือทางสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ
 2. เพื่อประเมินศักยภาพ ข้อจำกัดและปัญหา-อุปสรรคในการป้องกัน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู เยียวยา ของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ
  ทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติ
 3. เพื่อจัดทำระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤตทางธรรมชาติที่ให้ความสำคัญ กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง
  และครอบครัว/ชุมชนที่มีฐานะที่ยากลำบาก และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งในระดับกระทรวง ฯ และระดับตำบล
 4. เพื่อทดลองหรือซักซ้อมระบบที่จัดทำขึ้น และ ประเมินความเหมาะสมของระบบ/เครื่องมือ /ชุดเครื่องมือ/คู่มือต่าง ๆ ที่พัฒนาหรือจัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
  กับปัญหาและความต้องการ
 5. เพื่อเสริมศักยภาพของกระทรวงฯ ในเชิงหนุนเสริมกับบทบาทของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและการสนับสนุนทางสังคม.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้

 1. ระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤ๖ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นกลไลและเครื่องมือให้การคุ้มครองประชาชนที่ประสบปัญหาจากเหตุ ภัยพิบัติ ในมิติของ
  การป้องกันการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเยียวยา ตามสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติในมิติต่างๆ ที่สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ ข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในภาพรวม
  ระดับประเทศ
 3. สามาพัฒนาระบบช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต ไปสู่การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ในอนาคต

ผลผลิตของโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง "การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต"(Study and development of the social assistance system in crisis) พร้อม file ดิจิตอล (CD) อย่างละ 500 ชุด.