โครงการ “การศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อแบบแผนและพฤติกรรมทางด้านโภชนาการของแม่และเด็ก”

โครงการ “การศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อแบบแผนและพฤติกรรมทางด้านโภชนาการของแม่และเด็ก”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ภาณี วงษ์เอก


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , เจตพล แสงกล้า

วัตถุประสงค์:

เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อและขัดขวางแบบแผนและพฤติกรรมทางด้านโภชนาการของแม่และเด็ก ตามวัตถุประสงค์ย่อยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาโภชนาการของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์
2. ศึกษาแบบแผนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. ศึกษาแบบแผนการรับประทานอาหารของเด็กก่อนวัยเรียน
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแม่และเด็ก เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะของนักศึกษาในระดับปริญญาโทในการทำวิจัยด้านโภชนาการของแม่และเด็ก.