โครงการ “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ประเทศไทย”

โครงการ “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ประเทศไทย”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สวรัย บุณยมานนท์


นักวิจัย: ปภัศร  ชัยวัฒน์, วรรณภา อารีย์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ จำแนกตามกลุ่มอายุประชากร เพื่อพิจารณาว่าความเหลื่อมล้ำดังกล่าว แตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุหรือไม่ โดยจะทำการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งความเหลื่อมล้ำภายในกลุ่มอายุประชากรและความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่ม
2. เพื่อวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้หรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด
3. เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยกำหนดอื่นๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในกลุ่มประชากรสูงอายุ.