โครงการ “การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ”

โครงการ “การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: สุชาดา ทวีสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

((1) เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพระยะที่ 2 พ.ศ. 2551 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และที่สำนักงานในจังหวัดนำร่อง
 (2) เพื่อวัดและประเมินผลการดำเนินงานที่พิจารณาจากผลผลิตที่ได้ (Output) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดรวมทั้งผลสะท้อนและผลลัพธ์ (Impact and Outcome) รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างเครือข่ายสังคมของหน่วยงานองค์กร ฯลฯ ที่สนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 
(3) ทำการวิเคราะห์บทเรียนที่เป็นประสบการณ์เรียนรู้ (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด.