โครงการ ‘การรณรงค์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553’

โครงการ ‘การรณรงค์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553’

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน – ธันวาคม 2552
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล, เบญจมาศ รอดภัย

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้บริหารประเทศ นักการเมือง สภาความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรภาคธุรกิจ สื่อมวลชน นักข่าว มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2553 
2. จัดเตรียมต้นฉบับ/บทความ/ข้อมูล เพื่อใช้จัดทำสื่อในการเผยแพร่/ประสัมพันธ์โครงการสำมะโน

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/Census2010/default.htm