โครงการ การพัฒนาชุดข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

โครงการ การพัฒนาชุดข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2564 – มีนาคม 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ

นักวิจัย: ปัญญา ชูเลิศ, กรกนก  พงษ์ประดิษฐ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลสถานการณ์การมิกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564 ตามกรอบการเปรียบเทียบกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในระดับสากล (Global Matrix 4.0)
  2. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลจากการจัดทำข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นที่รับทราบทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาเครื่องมีอสนับสนุนการเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในโรงเรียนผ่านระบบออนไลนํ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รายงานผลการสำรวจระตับการมิกิจกรรมทางกายชองเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564 ตามกรอบการเปรียบเทียบกิจกรรมทางกาย ของเด็กและเยาวชนในระดับสากล (Global Matrix 4.0)
  2. การนำเสนอผลข้อมูลระดับกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2564 เพื่อการเป็นที่รับทราบในระดับสากล
  3. เครื่องมือหรือระบบสนับสนุนการเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์