โครงการ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดการเผาอ้อยและเศษวัสดุในไร่อ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดการเผาอ้อยและเศษวัสดุในไร่อ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ: กัญญาพัชร สุทธิเกษม
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2566 – เมษายน 2567

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออธิบายสาเหตุปัจจัยปัญหาของการเผาเศษวัสดุการเกษตร ความเชื่อมโยงของสาเหตุปัญหา และประสิทธิผลของมาตรการปัจจุบัน โดยเฉพาะความแตกต่างของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่ใน จ. กาญจนบุรี
  2. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างมาตรการปัจจุบันในการลดการเผาเศษวัสดุในห่วงโซ่การผลิตอ้อยใน จ.กาญจนบุรี
  3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะมาตรการทางเลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ข้อมูลสภาพปัญหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทในการป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดของมาตรการแก้ปัญหา Model การลดการเผาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติ และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระยะถัดไป
  2. วงรอบเหตุและผลที่แสดงถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของการเผาอ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งของเกษตรกรรายเล็ก และเกษตรกรรายใหญ่ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นและข้อจำกัดที่เกิดจากการนำมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้
  3. ข้อเสนอแนะมาตรการทางเลือกการตัดอ้อยสดที่เกิดจากมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
  4. บทความวิชาการ