โครงการ การประเมินผลแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีความก้าวหน้าของชาติ

โครงการ การประเมินผลแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีความก้าวหน้าของชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: พจนา หันจางสิทธิ์  , มนสิการ กาญจนะจิตรา, สุภรต์ จรัสสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประเมินกระบวนการการดำเนินงานของแผนงานและผลที่เกิดขึ้น
2. เพื่อประเมินกลไลในการขับเคลื่อนแผนงาน
3. เพื่อประเมินการสื่อสารของแผนงาน
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนหรือขยายผลการดำเนินแผนงานฯ ต่อไปในอนาคต