โครงการ การประเมินผลประชากรและการพัฒนา ภายใต้แผนปฏิบัติงานระดับประเทศของกองทุนประชากรโลกแห่งสหประชาชาติ  ฉบับที่ 9 (2550-2554)

โครงการ การประเมินผลประชากรและการพัฒนา ภายใต้แผนปฏิบัติงานระดับประเทศของกองทุนประชากรโลกแห่งสหประชาชาติ ฉบับที่ 9 (2550-2554)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Kerry Richter


นักวิจัย: สวรัย บุณยมานนท์

วัตถุประสงค์:

The evaluation has two primary purposes: (1) to assess whether CP9 has produced demonstrable results in achieving its planned outputs and outcomes and (2) to provide key inputs for the development of the next UNPAF and CP10, which will be submitted to UNFPA’s Executive Board for consideration in 2011